Läs vår Verksamhetsberättelse för 2022 i ord och bild. Vårt huvudfokus var att möta väljare och politiker samt att vara synliga.

Juni 2022.

Stockholms stads tio hyresgästföreningar samarbetar i en bostadspolitisk grupp, BOPOL som har skrivit program för Stockholms stad, uppvaktat och samtalat med Stockholms politiker, med flera aktiviteter.

Nu senast har vi skickat en enkät om bostadsfrågor till de olika partierna.

Frågorna handlade om HYROR, UPPRUSTNING, ALLMÄNNYTTAN, OM STADSPLANERING och OM HYRESLÄGENHETER SOM FÖRSVANN. Vi har också frågat hur de vill bekämpa segregering, vad de anser om föreningarnas bostadspolitiska program för Stockholm stad och varför hyresgästerna ska rösta just på deras parti.

Vi är tacksamma för att alla bemödat sig att inte bara besvara kryssfrågor utan har lämnat utförliga kommentarer och fritextsvar. Här redovisar vi några av frågorna och svaren. Hela enkäten på ca 15 sidor kommer att finnas på Region Stockholms och på respektive förenings hemsida och vi hoppas att enkäten kommer till nytta i valdebatter och diskussioner.

OM HYROR

Behöver Stockholm marknadshyror?

Ja: C, L

Nej: FI, MP, SD KD, V, S

Ej svar: M som istället skrivit en kommentar. 

”Moderaterna vill inte införa ett generellt system med marknadshyror. Vi förespråkar istället att det nuvarande hyressättningssystemet förändras för att möjliggöra mer rättvisa hyror och att hyresgästernas, befintliga och framtida, faktiska värdering av boendet ges större vikt. Det är dock viktigt att sådana förändringar genomförs på ett sätt som gör att det inte får orimliga konsekvenser för de som idag bor i hyresrätt”

Behöver Stockholm mer differentierade lägeshyror?

Ja: C, KD, L, M

Nej: FI, SD, V

Tveksam MP

Ej svar: S

OM UPPRUSTNING

Vänsterpartiet

”Vi är helt emot renovräkningar, som ju är ett växande problem. Folk ska inte tvingas lämna sina hem på grund av hyreshöjningar. Dels vill vi i Vänsterpartiet ge hyresgäster större möjlighet att påverka nivån på upprustningar vilket är det som framförallt påverkar hyran. Sen tycker vi också att hyresvärdarna måste bli mycket bättre på att ta hand om sina fastigheter så man inte behöver göra så stora upprustningar”

Centerpartiet

” Vi förespråkar dialog, inflytande och valfrihet för den enskilde hyresgästen så långt det är möjligt inför upprustningar. Viktigt är också att processerna genomsyras av förutsägbarhet och transparens inför kommande hyresnivåer. Att någon tvingas att flytta är ett misslyckande. Vi välkomnar en utveckling där hyrorna blir mer preferensbaserade där hyresgästens ställning och möjlighet till inflytande stärks, samtidigt som större variationer i hyresnivåer tillåts. Det skulle också öppna upp för ett bredare bostadsutbud, rörlighet och mer valfrihet för hyresgästerna”.

Kristdemokraterna

”Kristdemokraterna i Stockholm vill stärka de kommunala bostadsbolagens hyresgästers möjlighet att påverka graden av standardhöjning i samband med upprustning. Renoveringar är dock nödvändiga för att bibehålla en god standard, säkerställa goda och trygga boendemiljöer samt spara energi och minska klimatpåverkan”

Liberalerna

”Vi vill ge hyresgäster större möjlighet till både till- och frånval vid förändringar. Politiker ska inte in och pilla, hyresgästerna och fastighetsägarna ska gemensamt komma överens om hur renoveringar ska gå till”

Miljöpartiet

”Ja, vi vill fortsätta stärka hyresgästinflytandet ytterligare vid renoveringar i allmännyttan. Uppdraget om att hyresgäster ska kunna påverka nivån på renoveringen i sin lägenhet (och därmed hyran) i tre olika steg har stärkts men tillämpas fortsatt inte fullt ut. Men det finns positiva exempel, såsom kvarteret Draget vid Metargatan. etta arbetssätt behöver bli standard vid all upprustning allmännyttan”

Moderaterna

”I Stockholms allmännytta har vi arbetat för att flytta fokus från stora genomgripande renoveringar till att handla mer om vad som måste göras och vad som efterfrågas av hyresgästen. Det sparar såväl miljön som plånboken för

de hyresgäster som får nödvändiga upprustningar, men inte mer. På så vis kan de som önskar hålla nere hyreshöjningar. Det uppskattade arbetssättet hade vi i upprustningen inom Svenska Bostäders bestånd i Järvaområdet där hyresgästerna själva fick välja nivå på renoveringen.”

Socialdemokraterna

”Bolagen bör genomföra upprustningar på ett ansvarsfullt sätt, fastighetsekonomiskt, utifrån hyresgästernas önskemål och behov och därigenom på ett sätt som undvikeralltför höga hyreshöjningar”

Feministiskt initiativ

”Vi vill att renoveringar ska ske med hyresgästerna i fokus,och att de ska vara med och bestämma nivån påstandardhöjningen. Det går att påverka direkt i de allmännyttigabolagen, och på riksnivå bör hyresgästernaen starkare ställning gentemot hyresvärdarna när dethandlar om renoveringar och de hyresökningar som kanfölja av dem.”

Sverigedemokraterna

”Följsamhet till bruksvärdessystemet bör råda. Särskilda granskningar bör ske för att säkerställa följsamheten”

ALLMÄNNYTTAN

Bör Stockholms allmännytta stärkas

Ja V, FI, MP, C, S, L, M

Nej SD, KD

Här har partierna har också svarat på frågan ”Om Ja varför?”

och ”Om Nej Varför?

Svaren visar mycket olika inställning till vad allmännyttan bör vara. Liberalerna vill ”utnyttja allmännyttansmöjligheter att hjälpa dem som står allra längst från bostadsmarknaden.Vi går så långt att som enda parti i riksdagen föreslå behovsbostäder.”

V, FI, MP och S vill bygga mer och med lägre hyra.

 

Allmännyttans andel av Stockholms bostäder harminskat till ca 15%.

För liten andel V, FI, MP, S

Lagom andel C, SD, L, M

För stor andel –

Ej svar KD

Vad anser ditt parti om följande förslag:

 

OM STADSPLANERING

Stadens mål 2022 är 5000 bostadsrätter och 5000 hyresrätter

varav 600 allmännyttiga.

Är 10 000 nya lägenheter en rimlig ambition?

Ja KD,SD, C, V, S, L

Tveksam FI, MP, M

Är fördelningen bostadsrätter/ hyresrätter lämplig?

Ja KD, C, MP, SD, M

Nej S, FI, V

Tveksam L

Är 6 procent allmännyttiga lägenheter lagom?

Ja KD, C, L, M

Nej

SD, FI, V, MP, S

 

Resultatet av denna enkät, med alla svaren, kommer vi att redovisa inför valet på olika sätt.

En större sammanställning är på gång.