Hyresgästföreningen Östermalm. Remiss- och planärenden. 

För information, fördjupad information samt  tips om nya och pågående planärenden på Östermalm:  Kontakta Ingrid Forsberg.

För att söka fram planer för hela Stockholm, eller i vårt område: Se Stockholm växer. 

Besvarade remisser under 2024. 

Juni 2024. 

Synpunkter om Del av Östermalm 2:118 m.fl. (Östermalmstorg)

Hyresgästföreningen Östermalm har följande synpunkter om granskningsfasen av pågående plan dnr 2023-08343. Se vidare nedan en  skrivelse i februari.
Föreningen ger sitt stöd till  planens syfte som bla tagit fasta på att ”utformning och placering ska ske med hänsyn till torgets kulturhistoriska värden och främja en en öppen och flexibel yta med folklivet i fokus”.
Hyresgästföreningen Östermalm har ingen erinran mot stadsbyggnadskontorets planerade förändringar föreslagna vid samrådet.

Maj 2024. 

Synpunkter om Kräftriket, planärende dnr 2021-04218, granskningsskedet:

 Kräftriket ingår i en av riksintressets värdekärnor. Förtätningen förutsätter att hänsyn tas till platsens natur-och kulturvärden och i enlighet med lagskyddet för Nationalstadsparken.
Hyresgästföreningen Östermalm ser positivt på de planerade revideringar Stadsbyggnadskontoret redovisat som resultat av synpunkter i samband med samrådet.
Vi ser fortsatt positivt på att det skapas fler hyresrätter för studenter och forskare. Föreningen har bedömt att valet av Kräftrikets södra del är lämpligt för student- och forskarbostäder eftersom Akademiska hus AB arrenderar marken, äger och förvaltar samtliga hus i Kräftriket och har uppdraget att tillgodose lärosätenas behov av campus-nära student och forskarbostäder. Albano som utgör en nod inom Vetenskapsstaden finns på andra sidan Roslagsvägen. 

Vi menar även att det är önskvärt och motiverat med en hastighetssänkning av en del av den tungt trafikerade Roslagsvägen som löper mellan Kräftriket och Albano. 
Barnperspektivet
Vi beklagar att det saknas en plan som ger utrymme för barnomsorg. Lekutrymmen utomhus för de mindre barnen, på säkert avstånd från Roslagsvägen, bör ombesörjas.

 

Februari 2024. 

Dnr 2018-00710 har granskats för andra gången. Detaljplanen godkändes av Stadsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen men överprövades av Länsstyrelsen som ansvarar för att regler efterlevs.

Synpunkter om Konsthallen 15 mfl.

Hyresgästföreningen Östermalm har följande synpunkter om pågående plan dnr 2018-00710

Hyresgästföreningen Östermalm har ingen erinran mot de förändringar som införts i detaljplanen i överensstämmelse med Länsstyrelsens yttrande inför den andra granskningen.

Hyresgästföreningen Östermalm instämmer i vikten av att planområdet, den sk Evenemangsparken, skyddas i enlighet med riksintresset för nationalstadsparken och riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. Föreningen ser positivt på Länsstyrelsens yttranden och överprövning för att tillse att detaljplanen överensstämmer med riksintressena.

Hyresgästföreningen Östermalm menar att det är av intresse för Allmänheten att kulturhistoriska värden vårdas, både vad det gäller

byggnader och parkmiljöer för tillgången idag till rekreation i historiskt väl bevarade omgivningar och för att framtida generationer ska ha tillgång till en miljö som utgör en del av vår kulturhistoria.

Med tanke på att huvudbyggnaden inom Hasselbacken 1 har erhållit blå kulturhistorisk klassificering av Stadsmuseet, kriterium för byggnadsminne, signalerar det en hög grad av påkallad aktsamhet när det gäller varsamt bevarande av byggnaden.

De båda byggnaderna inom Konsthallen 15 har erhållit grön klassificering vilket också uppmanar till varsamhet när det gäller förändringar. Hyresgästföreningen Östermalm saknar en konsekvensanalys inom planområdet för boende i angränsande fastigheter på Falkenbergsgatan och Konsthallen 14.

Föreningen menar att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter behöver förbättras genom nya säkra gångpassager.

Föreningen instämmer med Kungliga Djurgårdsförvaltningens syn på behovet av en förbättrad trafiksituationen i allmänhet och för gångtrafik i synnerhet i syfte att stärka Djurgården som
fritids- och rekreationsmiljö.

Dnr 2023-08343  är ett nytt detaljplaneärende som rör Östermalmstorg. Rekommenderar läsning av nedanstående  kulturanalys av Casimir von Oelreich, Antikvarie, Stadsmuseet:

Synpunkter om Del av Östermalm 2:118 m.fl. (Östermalmstorg).
Förutsatt att det planerade uppförandet av restaurang- och kioskbyggnader – inom allmän platsmark, på kommunägd mark som tillhör kvarteret Östermalm 2, – sker inom ramen för de regler som gäller inom riksintresset, har Hyresgästföreningen Östermalm  ingen erinran.

Hyresgästföreningen instämmer i att torget har kulturmiljövärden och det har en viktig historisk betydelse som del i en stadsstruktur i sin funktion som salutorg och marknadsplats. Det finns ett viktigt värde i att torgets funktion  är del i en tillkommen struktur med lång kontinuitet från en 1600-tals plan som levt vidare genom nya stadsplaner på 1800-talet och 1900-talet.
Föreningen menar också att det har stor betydelse hur den fysiska miljön formas när behovet av förändring och utveckling av Östermalmstorg är aktuellt och stödjer planens syfte som bla tagit fasta på att ”utformning och placering ska ske med hänsyn till torgets kulturhistoriska värden och främja en en öppen och flexibel yta med folklivet i fokus”.

 

Besvarade remisser under 2023. 

Allmänt kan sägas att i remiss-svaren framkommer att Hgf Östermalm ser positivt på att det byggs bostäder och bostäder för studenter, som exempel planärendet “Kräftriket”.

Planer att bygga bostäder ser Hyresgästföreningen Östermalm positivt på men vi har haft kritiska synpunkter när det gäller markgifter och miljöfrågor som allra högsta grad berör boende både i hyresrätt och bostadsrätt.

Avstyrkan har gällt förtätning i stenstaden, se Storken 13 och Kumlet 23.

Avstyrkan och kritiska synpunkter har också gällt delar av Norra Djurgården på grund av osäkerheten kring miljögifter i marken, se Gasklockan Östra.

Januari

Dnr 2021-12441, “Terasskvarteren i Norra Djurgårdsstaden, del av Hjorthagen 1:3″

Bostäder 240 st varav 240 st bostadsrätter 1000 kvm butiker, nya bostäder i fem punkthus mellan Gasverksvägen och Bobergsgatan. 

(För samrådshandlingar hänvisas till detaljplan dnr 2013-01629, Kolkajen.) 

Granskningsärende

Stadsbyggnadsnämnden (SBN) godkände Stadsbyggnadskontorets (SBK) planförslag i nov. 2023 och överlämnade ärendet till Kommunfullmäktige (KF) för antagande

 

Februari – april

Dnr 2022-04424, ”Del av fastigheten 1:5 vid kvarteret Konsthallen”

Syftet med planen är att allmän platsmark överförs till kvartersmark för att kunna underlätta för drift och underhåll

Planskede, samråd

 

April

Dnr 2021-04218, ”Norra Djurgården 1:44, Kräftriket”

Bostäder 300 st, varav student och forskarbostäder 

Planskede, samråd

 

Maj 

Dnr 2020-14415, ”Storken 13”  

Påbyggnad av ny takvåning inrymmande bostäder. Bostäder, 3 st bostadsrätter

Granskningsärende

SBN godkände planförslaget från SBK i november. 2023, reservation lagd av SD, ärendet har ännu ej fått laga kraft i februari 2024

 

Juni

Dnr 2021-03452, ”Kumlet 23”

Uppförande av nytt gårdshus med 22 nya hyresrätter

Förlängd granskningstid

SBN godkände planförslaget från SBK i oktober 2023, reservation lagd av SD, ärendet har ännu ej fått laga kraft i februari 2024

 

 

Dnr 2014-12741, ”Gasklockan Östra”

Centrumändamål, kontor, bostäder, torg, park 

Bostäder 190 st varav 190 st bostadsrätter, 17500 kvm butiker

Plan med utökat granskningsförfarande

Granskningsärende, inget beslut om godkännande av SBN eller antagande av KF i februari 2024

 

Augusti

Dnr 2013-01629, ”Kolkajen, del av Norra Djurgården, del av del av Hjorthagen 1:3 mfl.”

Utveckling av Kolkajen med ny stadsbebyggelse, del av Norra Djurgårdsstaden 

Bostäder 1390 st varav, 350 st hyresrätter, 900 st bostadsrätter, 100 st ospecificerat boende, 40 st studentlägenheter, 9000 kvm butiker, 1500 kvm skolor

Granskningsärende, inget beslut om godkännande i SBN eller antagande av KF i februari 2024

 

Oktober

Dnr 2022-04424, ”Del av fastigheten 1:5 vid kvarteret Konsthallen”

Syftet med planen är att allmän platsmark överförs till kvartersmark för att kunna underlätta för drift och underhåll

Samråd 2023-02-21 till 04-03, Granskning 2023-09-20 till 10-17

SBN godkände planförslaget från SBK, 2023-12-14. Planen fick laga kraft 2024-01-11

 

Dnr 2020-08138, ”Svea Artilleri 2, Gärdet”

Utveckling av befintlig fastighet för tillskapande av fler bostäder till studenter och personal inom Försvarsmakten

Bostäder 280 st varav, 140 st hyresrätter, 140 st studentlägenheter

Granskningsärende

SBN godkände planförslaget från SBK i december 2023, reservation lades av SD och KD, ärendet har ännu ej fått laga kraft i februari 2024

 

November

Dnr 2021-02493, ”Smedsbacken 25 mfl.”

Detaljplanen möjliggör på- och tillbyggnad av kontorsbebyggelsen inom fastigheter Smedsbacken 25. Projektet innefattar även omdaning av bottenvåning mot gata och förgårdsmark till lokaler för verksamheter, restauranger eller övrig centrumändamål.

Planskede, samråd.

Besvarade planärenden under 2022. 

Maj 2022

Gasklockan Östra

Dnr 2014-21741

Granskning avslutad (deadline 2022-06-14)

Nya bostäder samt  byggnader för andra ändamål, planeras på industrimark.

Sanering ej möjlig kring kulturellt betydelsefulla byggnader som enligt beslut ska bevaras.

Under planprocessen har bla säkerhet kring saneringsarbetet lett till kritik. Avsaknad av adekvat tillsyn för kontroll och uppföljning av gifter i marken.

Stadsbyggnadsnämnden har ännu inte godkänt reviderad detaljplan.

Juni 2022

Uggleviksreservoaren

Dnr 2020-02200

Granskning avslutad (deadline 2022-06-14)

Förslaget har reviderats;

– Planbeskrivningen har kompletterats med förtydliganden gällande miljökvalitetsnormer för vatten samt dagvatten

– Dagvattenutredningen har förtydligats gällande miljökvalitetsnormer för vatten samt dagvatten.

Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på stadsbyggnads-expeditionen och på stadens webbplats: Bygg- och plantjänsten (stockholm.se)

Ärendet har behandlats av stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2022 för godkännande.

 

September 2022

Svea Artilleri 2, stadsdelen Ladugårdsgärde

Dnr 2020-08138

Pågående planärende (samråds deadline 2022-09-05)

Syfte: Förtätning/utveckling i befintlig fastighet i syfte att bygga fler hyresrätter för studenter och personal inom Försvarsmakten.

 

September 2022

Riddaren 8, Humlegårdsgatan 5

Dnr 2020-05832

Granskning avslutad (deadline 2022-09-20)

Syftet: att uppföra gårdshus (byggrätt finns sedan tidigare) samt att bekräfta planstridig bebyggelse (smygkontorisering i gatuset under 1980-talet

Hgf fortsatt kritisk till uppförande av gårdshus och till bekräftelse av planstridig bebyggelse

Beslut i Stadsbyggnadsnämnden om godkännande av granskningsärendet Riddaren 8 i oktober 2022

 

Oktober 2022

Starkströmmen 2 och 4

Dnr 2013-14796

Granskning avslutad (deadline 2022-10-12)

Detaljplanens syfte gäller nybyggnation av kontor som ersätter äldre kontor  vilket berör fastigheterna Strömmen 2 och 4, samt anläggning av ny depå för Trafikverkets verksamhet för Norra Länken inom fastigheten Hjorthagen 1:1.
Det har också noterats att planområdet har ett riskutsatt läge med bl.a.bränslehantering vid Värtaverket och transporter av farligt gods på Norra Länken.

 

November 2022

Djurgården !:38 *

Dnr 2012-03013

Pågående planärende, (samråds deadline 2022-11-07)

Planärendets huvudsyfte gäller skyddet av Beckholmens kulturvärden genom att medge ny bebyggelse och att den kulturhistoriskt värdefulla varvsverksamhetens utveckling kan säkerställas.

Syftet med planärendet

Det har noterats att planärendets huvudsyfte gäller skyddet av Beckholmens kulturvärden genom att medge ny bebyggelse och att den kulturhistoriskt värdefulla varvsverksamhetens utveckling kan säkerställas.

Bakgrundsinformation värd att notera 

Beckholmen ägs av Statens Fastighetsverk och dispositionsrätten förvaltas av Kungliga Djurgårdens förvaltning. (KDF)

Varvsverksamheten är juridiskt klassad som ISPS-område (International Ship and Port facility Security) vilket gör att att allmänheten inte har tillträde.

Kulturhistoriskt betonas att Beckholmens varvsverksamhet representerar en obruten varvshistorisk tradition sedan 1600-talet.

I översiktsplan (Stockholm stad 2018) för Nationalstadsparken, Stockholmsdelen, anges att Beckholmen hör till Evenemangsparken som befinns vara ett av Stockholms viktigaste besöksmål.

Beckholmen som helhet är blåklassad av Stadsmuseet. Dessutom är Beckholmen ett statligt byggnadsminne enligt förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen.

I det aktuella planärendet uppges marksanering ha skett 2011-2014 och spridningen av metallföroreningar antas nästan ha upphört.

Så sent som 2003 klassades dock Beckholmen som riskklass 1, en riskklass som innebär mycket stor påverkan på miljön och människors hälsa enligt Länsstyrelsens MIFO, (metodik för inventering av förorenade  områden). En begränsad mängd föroreningar uppges finnas kvar i sediment runt om Beckholmen.

Tillstyrkan

Hyresgästföreningen Östermalm anser att tillstyrkan av planärendets huvudsyfte, bevarandet och utvecklandet av varvsverksamheten, både har ett historiskt kulturellt värde och att utvecklandet av varvsverksamheten får betydelse för behov som finns idag och i framtiden. Det har bland annat noterats att Stockholm Reparationsvarv AB (SRVAB) är det sista stadsnära varvet med kunskap och kapacitet att reparera och underhålla större fartyg i torrdockor.

Hyresgästföreningen Östermalm tillstyrker bevarandet och utvecklandet av varvsverksamheten under vissa förutsättningar, bl a. 

När det gäller omgivningsbuller i byggskedet anser Hyresgästföreningen Östermalm att det är viktigt att bostäder på ön och på Djurgårdssidan skyddas i enlighet med Naturvårdsverkets relevanta bestämmelser.

Planärendet syftar också till att skapa förutsättningar för besöksverksamhet på Beckholmen som motiveras utifrån den kulturhistoriska betydelse varvsverksamheten haft på Beckholmen men motiveras också genom Beckholmens läge inom den sk Evenemangsparken.

Avstyrkan

Hyresgästföreningen Östermalm avstyrker den del av planärendet som rör besöksverksamhet på Beckholmen. 

Besöksverksamheten bör inte prioriteras i ett känsligt område med begränsad yta som Beckholmen, där varvsverksamheten är juridiskt klassad som ISPS-område och därmed avstängd från allmänhetens tillträde. I det sammanhanget är det värt att påpeka att en utveckling av varvsverksamheten har bedömts få utökad betydelse för Försvarsmakten och totalförsvaret. Logistiskt och ur säkerhetssynpunkt har det betydelse att det endast finns en väg för in-och utfart till och från Beckholmen. Varvsverksamhetens behov av säkra transporter måste prioriteras.

Der börbeaktas attBeckholmen som helhet är blåklassad av Stadsmuseet och att hela Beckholmen utgör ett statligt byggnadsminne med skyddsbestämmelser.

Slutligen anser Hyresgästföreningen Östermalm att det är önskvärt med en samlad uppföljning av vilka miljökonsekvenser och kumulativa effekter genomförandet av samtliga aktuella detaljplaner får inom Eventparksområdet när det gäller ingrepp på riksintresset “Stockholms innerstad med Djurgården”.

 

 

* Överklagade detaljplaner inom eventparken på Djurgården :

Dnr 2018-00710 Konsthallen 15 m.fl., detaljplanen antagen men överprövad av Länsstyrelsen

Dnr 2016-06685 Skeppsholmsviken, detaljplanen tagen men överklagad till Mark-och miljödomstolen

 

Januari 2023

Terrasskvarteren i Norra Djurgårdsstaden, del av Hjorthagen 1:3:

Dnr 2021-12441

Granskning avslutad (deadline 2023-01-24)

Detaljplanens syfte:att koppla samman gasverksområdet och tidigare utbyggda etapper av Norra Djurgårdsstaden med Ropstens kommunikationer.

I det pågående planärendet möjliggörs 240 nya bostäder samt lokaler för centrum funktioner i en tät stadsmiljö. 5 punkthus avses att placeras mellan Gasverksvägen och Bobergsgatan. De planerade bostäderna upplåts som bostadsrätter.

 

Om förtätningstrenden på Östermalm

Under 2021  har ärenden som rör planprocesser där den privata fastighetsägaren önskar förtäta genom nybyggnad av gårdshus och/eller ombyggnad av vindskontor till bostäder dominerat.
Även bostadsrättsföreningar som äger fastigheter har startat en planprocess för att omvandla  kontor till bostäder och för att bygga till våningsplan på taket i syfte att skapa bostäder med tillhörande takterasser. När det gäller bostadsrättsföreningar handlar det också om fastighetsbildning, sk 3D fastighetsbildning.
Hotet mot södra Djurgårdens Evenemangspark ökade genom det privata företaget Pop House initiering av en planprocess med långtgående förändringsförslag i syfte att bl.a. utveckla hotell med överbyggnad till konsthall samt genomgripande förändringar på Hasselbacken.

I övrigt har de aktuella remissärenden Hgf Östermalm besvarat gällt planen för ett nytt större vattentorn, Uggleviksreservoaren, som ska utöka kapaciteten för vattentillförsel inför en förväntad markant ökning av befolkningen till 2050. Därtill har planprocesser initierats för tillbyggnad av studentbostäder (Forum, Roslagstull) och nybyggnad avsedd för studentbostäder på SSSB ägd mark i närheten av t-bana Gärdet.

I alla remiss svar där fastighetsägare säger sig bygga för att skapa ett tillskott av hyresbostäder har Hgf Östermalm valt att vara tydliga med att vårt stöd i planprocessen gäller under förutsättning av de hyresrätter som skapas blir ett tillskott på den öppna hyresmarknaden med tillsvidarekontrakt och besittningsrätt.

Översiktsplanen

 • I de flesta planärenden hänvisar Stadsbyggnadskontorets handläggare till Översiktsplanen från 2018 som bl.a. tar upp begreppet förtätning och lagen som skyddar Nationalstadsparken och Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Bifogar för kännedom en länk till Översiktsplanenplanen: https://vaxer.stockholm/tema/oversiktsplan-for-stockholm/

För att nå målen om en växande stad tar Översiktsplanen bl.a. upp att en tydlig utbyggnadsplan krävs där som första punkt nämns:

Använda den centrala stadens attraktionskraft
Den centrala stadens attraktionskraft ska användas som en resurs för hela Stockholm.
Det innebär bland annat satsningar på att skapa täta stadsdelar i områden kring stadskärnan och låta staden växa successivt utåt.

Om minskningen av hyreslägenheter på den öppna bostadsmarknaden

Hgf Östermalm har initierat en kartläggning av sk hotellifiering och Hyresgästföreningen publicerade nyligen en rapport

Hur bostäder blir hotellägenheter” som rekommenderas: https://www.hyresgastforeningen.se/regioner/stockholm/nyheter/lagenhetshotell—hur-bostader-blir-till-hotellagenheter/. Rapporten har bifogats remiss- svar där det var relevant.

Hyresgästföreningen Östermalms remissärenden under verksamhetsåret 2021 – kommenterade

 

 1. Konsthallen 15, dnr 2018-00710 (remiss svar insänt 2021-05-09)

Planärendet gäller privata, kommersiella intressen där man haft önskemål om att utveckla delar av Eventparken på Djurgården. Byggherre: Pop House Next-door AB

Planärendets syfte: att utveckla hotell och underjordisk utställningslokal på Hasselbacken. Gränden Konsthallen 2 och 15 föreslås glasas över. Inom Konsthallen 2 ges planstöd för vinterträdgård och förråd. Planområdet ligger inom Evenemangsparken.

Fastigheten Konsthallen 15 ägs av staden och upplåts med tomträtt till Pop House Next Door AB.
Konsthallen 2 ägs av staden och upplåts med tomträtt till Pop House Property ABFastigheten Hasselbacken ägs av Statens Fastighetsverk och förvaltas av Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Fastigheten upplåts till Phs Hasselbacken AB.
Konsthallen 14 ägs av staden och upplåts med tomträtt till AB Stadsholmen.

Hgf Östermalm har besvarat remissen med erinran och stödjer Skönhetsrådets avstyrkan av kulturhistoriska skäl.
Även noterat att det är negativt att privata affärsintressen styr utvecklingen som berör Riksintresset för kulturmiljövården på södra Djurgården. 

 1. Uggleviks-reservoaren, dnr 2020-02200 (2021-08-02)

Planärendet gäller planerat behov av ökad vattenförsörjning när Stockholm växer. Ett nytt vattentorn planeras med större kapacitet i samma område där det nuvarande vattentornet står i Liljanskogen .
Planärendets syfte: att uppföra en ny vattenreservoar inom Uggleviken som ska ersätta den reservoar som togs i bruk 1935, för att säkra Stockholms dricksvatten försörjning som beräknas öka med knappt 1 miljon personer till år 2050. Den regionala vattenförsörjningsplanen antogs 2018. Marken ägs av SFV.

Ärendet bedömdes som angeläget. Hgf Östermalm har ingen erinran.

 

 1. Rio 7, dnr 2017-18576  (2021-08-02)

Planärendet gäller uppförandet av studentbostäder på mark ägd av SSSB på Gärdet. Fastighetsägare: SSSB.

Hgf Östermal har ingen erinran. Ärendet bedöms som angeläget.

 

 1. Repslagaren 31 och Östermalm 1:13, dnr 2018-08986  (2021-08-11)

Plandata: Fastigheterna ägs av bostadsrättsföreningen Grev Turegatan 22/Repslagaren 31Adress: Humlegårdsgatan/Grev Turegatan 22.

I planskedet har Hgf Östermalm inte haft någon erinran men gjorde en notering:Hgf Östermalm ställer sig frågande till syftet med Planärendets prövning av möjligheten att reglera 3D fastighetsbildning. Hyresgästföreningen stödjer inte planer som innebär bostadsbyggande av hyresrätter för korttidsuthyrning på bekostnad av tillsvidare uthyrning. 

 1. Humlegårdsmästaren 4 och 5, dnr 2020-03314  (210820)

Planärendets syfte: att pröva möjligheten för ett nytt gårdshus med bostäder att uppföras på innergården. Detaljplanen syftar även till att göra delar av befintliga byggnader inom Humlegårdsmästaren 4 och 5, som idag strider mot gällande detaljplaner, planenliga.Planinnehåll: 18 bostäder varav 18 hyresrätter.

Bakgrund: Planområdet ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö och är del av riksintresset för kulturmiljövård. Humlegårdsmästaren 4 är gul klassad i enlighet med Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och Humlegårdsmästaren 5 är grönklassad.

Enligt planförslaget vill fastighetsägaren komplettera Humlegårdsmästaren 4 med ett bostadshus i 7 våningar plus källare och inredd vind. Enligt uppgift avses bostäderna som tillförs bli hyresrätter. Ett befintligt gårdshus, Brygghuset, inom fastigheten Humlegårdsmästaren 4, planeras fortsättningsvis  användas för avfallshantering och bostadskomplement. Inga rivningar av hus planeras.

Hyresgästföreningen Östermalm har följande synpunkter om pågående plan dnr 2020-03314

Hyresgästföreningen är kritisk till de konsekvenser planen får för enskilda boende när förtätning sker på innergården och gårdsytan minskar. Därmed minskar ytor för lek och vistelse för vuxna och barn som bor i befintliga fastigheter samt i den planerade tillbyggnaden. Dessutom uppges i planen att tillbyggnaden beräknas minska tillgången till direkt sol och dagsljus i delar av de existerande byggnaderna. Att förtätningen av bostadsbyggnader för att skapa fler bostäder med centralt läge i innerstaden, framförallt med tanke på kommunikationer, trots negativa effekter för enskilda boende, ifrågasätts av Hyresgästföreningen. Mörka bostäder som inte släpper in dagslus eller sol är inte attraktivt när det gäller välmåendet. Det är känt sedan länge att Stockholm har en omfattande och besvärlig bostadskris. 

Hyresgästföreningen är positiv till att det byggs nya bostäder, hyresbostäder som människor har råd att bo i och där bostaden går till bostadssökande som ges tillsvidare kontrakt.

Emellertid är det I Stockholm mycket vanligt idag att fastighetsägare hyr ut hyresbostäder via uthyrningsbolag. Dessa hyreslägenheter når då aldrig de bostadssökande som behöver bostad permanent. Det förkommer att lägenheter undandras från den reguljära bostadsmarknaden och hyrs ut till dubblerade hyror jämfört med de förhandlade hyrorna.

För Hyresgästföreningen och föreningens medlemmar, är det avgörande att nya hyreslägenheter som tillförs hyresmarknaden hyrs ut med tillsvidare kontrakt och besittningsrätt. 

Utifrån de negativa effekter förtätningen förväntas leda till, stödjer Hyresgästföreningen inte planförslaget. Hgf Östermalm avstyrkte planärendet.

 1. Roslagsbanan 18, dnr 2017-18577  (2021-10-08)

Planärendet gäller påbyggnad av studentbostadshuset Forum. 200 nya studentbostäder planeras byggas. Byggherre: SSSB som har tomträtt

Hyresgästföreningen Östermalm har besvarat remissärendet utan erinran. 

Att fler studentbostäder  tillkommer (ca 200 nya studentbostäder som läggs till de 300 som redan finns) genom till-och påbyggnad av Forums existerande byggnader uppförda på 1960-talet bedöms angeläget. Läget är fördelaktigt eftersom området angränsar till byggnader och lokaler som används av KTH och Stockholms universitet. Noteras som positivt att detaljplanen tar hänsyn till stadsbilden och de kulturvärden som finns och följer bestämmelser om skydds-och varsamhet. 

 1. Genua1, dnr 2018-03562. (2021-10-19)

Planärendet gäller privat fastighetsägare som önskar förtäta genom omvandling av vindskontor till bostäder samt tillbyggnad av gårdshus. Detaljplanens syfte: att bekräfta befintlig markanvändning. Att möjliggöra en påbyggnad av befintlig byggnad. Att uppföra en kompletterande byggnad på gården anpassad till områdets skala och karaktärsdrag. Ägare/byggherre: Karl Martin Josephson, KMJ Fastighetsförvaltning. Planerade bostäder: 55 hyresrätter.

Hyresgästföreningen Östermalm avstyrkte förslaget till detaljplan i planskedet. Förslaget till detaljplan omarbetades efter kritik från flera remissinstanser. Hyresgästföreningen Östermalm avstyrkte även den omarbetade detaljplanen i granskningsskedet. Stadsbyggnadsnämnden godkände i december 2021 detaljplanen efter granskningsutlåtandet trots kritik mot det omarbetade planförslaget från flera remissinstanser. Beslutet har överklagats av de boende och avgörs av Mark-och Miljödomstolen.

 1. Riddaren 8, dnr 2020-05832  (20021-11-22)

Adress: Humlegårdsgatan 5 Fastighetsägare: Marie Atmer

Gatuhuset är grönmarkerad och är beläget inom fornlämningsområde samt bedöms ha ett högt kulturhistoriskt ovh arkitektoniskt värde, rivningsförbud gäller, privat fastighetsägare.

Detaljplanens syfte: att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus. att bekräfta planstridig bebyggelse (bla smygkontorisering på 1980-talet i gatuhuset)

Ett gårdshus planeras uppföras med hyresbostäder  i 4 våningar och en vindsvåning.Gårdshuset planeras omfatta ca 1500 kvm varav 600 kvm utgörs av bostäder (9-10 lägenheter) och 660 kvm har kommersiella ändamål. Bottenvåning och källarplan avses för kommersiella ändamål.Gårdshuset ska nås via det befintliga gatuhusets portik

Gathuset uppfördes som bostadshus 1862 och smygkontorisering ägde rum på 1980-talet. I den nuvarande detaljplanen Pl7729 (1078) finns en byggrätt för ett gårdshus om 4 våningar som avser bostäder och som aldrig utnyttjats.

Hyresgästföreningen Östermalm har följande synpunkter på planärende dnr 2020-05832: 

Hgf Östermalm har tagit fasta på Program för City:s ambition att motverka ensidiga funktioner och som en del i strategin att öka funktionsblandningen i City planerar staden för ett större inslag av bostäder. Detta ser föreningen positivt på.

Emellertid ser föreningen med stor tveksamhet på det aktuella ärendets syfte med detaljplanen som gäller att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus med 9-10 bostäder, eftersom planen innebär mindre yta för bostäder än för kommersiella lokaler. Gårdshuset beräknas omfatta 1500 kvm varav 600 kvm planeras för bostäder och 660 kvm planeras för kommersiellt ändamål. Det betyder en mindre andel yta för bostäder som är små till ytan och en större yta avsedd för lokaler för kommersiella ändamål. I den nu gällande detaljplanen från 1978 medges byggrätt för uppförande av gårdshus med 4 våningar och avser bostäder.

Uppförandet av en gårdsbyggnad som ska inhysa kommersiella lokaler på en större yta än bostäder, bidrar marginellt till City:s plan för ett större inslag av bostäder. Med tanke på dagsljusets betydelse för välmåendet har den planerade förtätningen tveksamt värde för boende i det planerade gårdshuset, eftersom dagsljuset begränsas. Den planerade byggnaden kommer att skymma solljus olika tider på dygnet för boende i grannhusen i Riddaren 16. Riskerna med ett uppförande av en gårdsbyggnad är inte klarlagda vad det gäller markföroreningar i grannfastigheterna (grafisk industri och kemtvätt).

All inpassering sker via gatubyggnadens portik vilket kommer att gälla för det planerade gårdshusets boende och besökare. Hyresgästföreningen ifrågasätter säkerheten vid olyckstillbud.

Detaljplanen gör det inte troligt att byggnaden primärt önskas uppföras för att skapa bostäder för permanent boende och Hyresgästföreningen avstyrker därför densamma.

Angående ärendets andra syfte, bekräftelse av planstridig bebyggelse. Gatubyggnaden uppfördes som bostadshus 1862. Fastigheten har som nämnts i remissärendets bakgrundsbeskrivning, smygkontoriserats under 1980-talet. Det har således skett efter att den nu gällande detaljplanen började gälla 1978. Gällande detaljplan Pl 7729 (1978) medger att gatuhuset på Humlegårdsgatan 5 används för bostadsändamål medan vån 1 och bottenvåningen medges för affärs och kontorsändamål. En bekräftelse av planstridig bebyggelse skulle bekräfta smygkontoriseringen som skett på bekostnad av bostäder.

Byggnaden i gatuplanet har grönklassats i enlighet med Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket betyder att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden ligger dessutom inom ett fornlämningsområde. I detta perspektiv synes önskemålen från fastighetsägarens sida om att bekräfta smygkontoriseringen som skett på bekostnad av antal bostäder varken gynna boende och inte heller ambitionen att värna de kulturhistoriska värden som finns.

Hyresgästföreningen Östermalm avstyrker även planärendets andra syfte om bekräftelse av planstridig bebyggelse.

 

 1. Repslagaren 31 och Östermalm 1:13, dnr 2018- 08986  (Remissärende: 2022-01-25)

Adress: Humlegårdsgatan/GrevTuregatan 

Fastighetsägare: Bostadsrättsföreningen Grev Turegatan 22/Repslagaren 31

Se planärende från planskedet ovan. Ärendet gäller nu ett omarbetat förslag till detaljplan som remitterats för granskning.

Enligt Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande strider befintlig byggnad idag mot gällande detaljplan vilket försvårar eventuella förändringar eller åtgärder som kräver bygglov. Anledningen till ny detaljplan gäller bekräftelse av nuvarande bebyggelse.

 

Planförslagets syfte:

En avsikt med planförslaget uppges gälla fastighetsbildning:

Planförslaget möjliggör att fastigheten Östermalm 1:13 kan införlivas i fastigheten Repslagaren 31 genom sammanläggning eller fastighetsreglering.

Planen uppges möjliggöra även 3D-fastighetsbildning i vissa delar. Fastighetsägarna önskar enligt planförslaget få möjlighet att avskilja fastighetens/fastigheternas centrumverksamheten.
Ingen ny bebyggelse uppges vara planerad.

 

Hgf Östermalm uttryckte följande synpunkter i granskningen om pågående plan dnr 2018-08986:

Planförslaget anger inget syfte med att avskilja centrumverksamheten. 

Hyresgästföreningen Östermalm har i planskedet lämnat synpunkter i detta ärende och markerade då att föreningen inte stödjer planer som innebär att  hyresrätter tillkommer för korttidsuthyrning på bekostnad av hyresgästens besittningsrätt och tillsvidare kontrakt. Föreningen understryker att det gäller både i de fall nybyggnad/tillbyggnad  sker genom förtätning och när lokaler omvandlas till bostäder för uthyrning med motiveringen att området är attraktivt.  

 

 1. Högvakten 4, dnr 2018-17922. (Remissvar: 2022-01-25)

Adress: Erik Dahlbergsgatan/Strindbergsgatan 

Fastighetsägare: Bostadsrättsföreningen Högvakten 4

Planärende gäller bostadsrättsföreningen Högvakten 4 som önskar bygga om envåningsbyggnad – vilken använts som kontorsdel i fastigheten Högvakten – till (3) bostäder.
Planens syfte och huvuddrag uppges gälla reglering av användningen av befintlig bebyggelse inom fastigheten.
Ingen ny bebyggelse planeras uppföras

Ingen fastighetsreglering behöver ske för att genomföra detaljplanen.Detaljplanen medför tredimensionell fastighetsbildning.
I Hgf Östermalms synpunkter påpekades att planärendet saknar uppggift om de tre planerade bostäderna avser bostadsrätt eller hyresrätt.
Stöd för planprocesser som innebär att hyresrätter tillkommer för korrttidsuthyrning på bekostnad av tillsvidareuthyrning med bibehållen besittningsrätt avvisades. 

 

 1. Storken 13, dnr 2020-14415. (Remissvar: 2022-02-14)

Adress: Valhallavägen/Sibyllegatan

Fastighetsägare: Bostadsrättsföreningen Storken 13

Planärendet gäller bostadsrättsförening som önskar göra påbyggnad på nuvarande byggnads tak genom utökande av två våningsplan.
i syfte att utöka antalet bostäder med tre lägenheter (bostadsrätter) och tillhörande takterasser.
Detaljplanens syftet: att på befintligt bostadshus möjliggöra påbyggnad i en och två våningarför bostadsändamål.

Hyresgästföreningen Östermalm har framfört kritiska synpunkter utifrån Översiktsplanen, när det gäller den planerade tillbyggnaden på taket eftersom den befintliga byggnaden inom fastigheten Storken 13 redan är högre än vad den gällande detaljplanen medger. 

 

 1. Kumlet 23, dnr 2021-03452. (Remissvar: 2022-03-08)

Adress: Skeppargatan 48

Fastighetsägare: Olov Lindgren AB

Detaljplanens syfte:

att möjliggöra fler bostäder inom fastigheten Kumlet 23

att en ny byggnad med 19 lägenheter uppförs på innergården med anslutning till befintligt garage

att det befintliga gathuset med 23 lägenheter förses med takkupor som ger möjlighet att inrätta tre nya vindslägenheter.

Hfg Östermalm är kritisk till förtätning av det slag som planeras i fastigheten Kumlet 23, det gäller framförallt gårdshuset. Remiss svar under arbete och lämnas den 8 mars.