Protokoll fört vid årsmöte i Hyresgästföreningen Östermalm 2022
Förening: Hyresgästföreningen Östermalm
Nummer: 3
Årsmötesdatum: 2022-03-30
Plats: Föreningsrådets lokal, Vallhallavägen 148
Antal deltagare: 41
§ 1. Öppnande
Föreningsordförande Mats Clauson hälsade välkommen och förklarade årsmötet för öppnat.
Mats Clauson anmäler att rättelse gjorts av föregående års årsmötesprotokoll. Efter
avstämning med mötesordförande och justeringspersoner har årsmötesdatum korrigerats
till den 15 juni 2021. Rättelsen gjordes efter att protokollet justerats.
§ 2. Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar är 34.
Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 34 röstberättigade.
§ 3. Beslut om kallelsen har skett korrekt
Kallelse har skett per e-post den 25 februari samt varit annonserad i tidningarna Hyrespressen
och Hem & Hyra i början av mars. Två påminnelser har skickats per e-post.
Årsmötet beslutade
att kallelse har skett korrekt.
§ 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare och rösträknare
a) Mötesordförande
Årsmötet beslutade
att välja till Simon Safari mötesordförande.
b) Mötessekreterare
Årsmötet beslutade
att välja till Anna Johansson mötessekreterare.
c) Justerare och rösträknare
Årsmötet beslutade
att välja Jonas Forchhammer och Gunnar Johanson till justerare och Cecilia Landmark till
rösträknare.
Transaktion 09222115557466690457 Signerat SS, GJ, JF, AJ
2 (7)
§ 5. Styrelsens berättelse för föregående år
a) Verksamhetsberättelse
Mats Clauson redovisade Hyresgästföreningens verksamhetsberättelse för föregående år.
Årsmötet beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
b) Ekonomisk berättelse
Mats Clauson redovisade bokslutet för föregående år.
Årsmötet beslutade
att lägga den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.
§ 6. Revisorernas berättelse
Årsmötet beslutade
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslår att styrelsen får ansvarsfrihet för föregående år.
Årsmötet beslutade
att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående år.
§ 8. Beslut om arvoden
Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för styrelsen och revisorerna för 2022, vilket innebär
21 000 kronor att fördela inom styrelsen och 3 000 kronor till revisorerna att fördela inom
sig.
Årsmötet beslutade:
att arvodet år 2021 ska utgöras av 21 000 kronor att fördela inom styrelsen,
att arvodet 2021 ska utgöras av 3 000 kronor till revisorerna att fördelas inom sig.
§ 9. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av ordförande och 4 ordinarie ledamöter.
Årsmötet beslutade
att styrelsen ska bestå av ordförande och 4 ordinarie ledamöter.
§ 10. Val av ordförande, övriga ledamöter och ersättare i styrelsen
a) Ledamöter för två år
Valberedningen föreslår Erik Löfgren och Mia Andersson till ledamöter för två år.
Årsmötet beslutade
att välja Erik Löfgren och Mia Andersson till ledamöter för två år.
Transaktion 09222115557466690457 Signerat SS, GJ, JF, AJ
3 (7)
b) Ledamöter för ett år
Inget val av ledamöter för ett år gjordes.
c) Ersättare för ett år
Inget val av ersättare för ett år gjordes.
e) Anteckning om vilka som kvarstår från förra året
Årsmötet beslutade
att det antecknas i protokollet att Mats Clauson (ordförande), Ylva Fernvall och Ingrid
Forsberg valdes på två år vid förra årsmötet och kvarstår i styrelsen.
§ 11. Val av revisorer och ersättare för dessa
a) Ordinarie revisorer för ett alternativt två år
Årsmötet beslutade
att välja regionens revisorer för två år.
b) Revisorsersättare
Årsmötet beslutade
att välja regionens revisorsersättare.
§ 12. Val av ledamöter och ersättare till region Stockholms fullmäktige för ett år
Årsmötet beslutade
att välja Mats Clauson, Ylva Fernvall, Ingrid Forsberg, Erik Löfgren och Mia Andersson till
ledamöter till region Stockholms fullmäktige för ett år,
att välja Roger de Robelin och Clarence Bohlin i nämnd ordning som ersättare till region
Stockholms fullmäktige för ett år,
att punkten förklaras omedelbart justerad.
§ 13. Val av ledamöter och ersättare för förhandlingsdelegationer i kommunägda bolag för
ett år
a) Svenska Bostäder, 1 ordinarie och 1 ersättare för varje LH-område
Årsmötet beslutade
att välja Johan Nordling som ledamot och Isa Turan som ersättare till förhandlingsdelegationen
för ett år.
b) Stockholmshem, 1 ordinarie och 1 ersättare för varje LH-område
Årsmötet beslutade
att välja Veronica Wilbacher som ledamot till förhandlingsdelegationen för ett år.
c) Familjebostäder, 1 ordinarie och 1 ersättare för varje LH-område
Årsmötet gjorde inga val till förhandlingsdelegationen för Familjebostäder.
d) Stadsholmen, 1 ordinarie och 1 ersättare för varje LH-område
Årsmötet gjorde inga val till förhandlingsdelegationen för Stadsholmen.
Transaktion 09222115557466690457 Signerat SS, GJ, JF, AJ
4 (7)
e) Micasa, 1 ordinarie och 1 ersättare för varje LH-område
Årsmötet gjorde inga val till förhandlingsdelegationen för Micasa.
f) Delegation till föreningsstyrelsen att utse ytterligare förhandlingsdelegater under
året
Årsmötet beslutade
att delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare ledamöter under året.
§ 14. Val av förhandlingsdelegation för privatägda fastigheter för Stockholms stad
a) 2 ledamöter för ett år
Årsmötet beslutade
att välja Mats Clauson och Mia Andersson till ledamöter för ett år.
b) 2 ersättare för ett år
Årsmötet beslutade
att välja Roger de Robelin och Erik Löfgren, i nämnd ordning, till ledamöter för ett år.
§ 15. Val av förhandlingsråd för privatägda fastigheter
a) Beslut om antal ledamöter
Årsmötet beslutade
att förhandlingsrådet ska bestå av 4 ledamöter
att delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare ledamöter under året.
b) Val av ledamöter
Årsmötet beslutade
att välja Mats Clauson, Mia Andersson, Roger de Robelin och Erik Löfgren till ledamöter i
förhandlingsrådet för ett år. Mats Clauson valdes som sammankallande.
c) Val av ledamöter till förhandlingsrådets arbetsutskott, varav en från
föreningsstyrelsen
Årsmötet beslutade
att välja Mats Clauson, Mia Andersson och Roger de Robelin i förhandlingsrådets
arbetsutskott för ett år,
d) Delegation till föreningsstyrelsen att utse ytterligare förhandlingsdelegater under
året
Årsmötet beslutade
att delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare ledamöter under året.
§ 16. Val av husombud
Årsmötet beslutade
att välja husombud enligt valberedningens förslag,
att delegera till föreningsstyrelsen att utse ytterligare husombud under året.
Transaktion 09222115557466690457 Signerat SS, GJ, JF, AJ
5 (7)
§ 17. Val av valberedning
Årsmötet beslutade
att välja Jonas Forchhammer till valberedning för ett år.
§ 17. Motioner samt förslag från styrelsen
a) Uttalande: Hyresgästföreningens krav inför valet: trygga bostäder för alla!
Årsmötet beslutade
att ställa sig bakom uttalandet.
b) Information om verksamhetsplan och budget för 2022
Mats Clauson informerar om verksamhetsplan och budget som föreningsstyrelsen
fastställt för 2022.
c) Förtjänsttecken
Mats Clauson presenterade de förtroendevalda som får förtjänsttecken i år.
§ 18. Avslutande
Mötesordförande Simon Safari tackade för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Anna Johansson Simon Safari
mötessekreterare mötesordförande
Justeras
Jonas Forchhammer Gunnar Johanson
justerare justerare
Transaktion 09222115557466690457 Signerat SS, GJ, JF, AJ
6 (7)

Bilaga 2
Valberedningens förslag på husombud godkändes.